Bacaan Marhaban | Al-Barzanji Maulid Nabi Dan Ketika Cukur Rambut Bayi

Berikut ini adalah bacaan marhaban maulid nabi dan ketika mencukur rambut bayi, mencukur rambut bayi disunnahkan yaitu pada hari ke 7 setelah bayi lahir. Bacaan Al-barzanji ini sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat, pada umumnya, jika sobat sedang mencari bacaan marhaban silahkan untuk mempelajarinya disini, saya tak akan bertele-tele untuk menyampaikan muqodimah ini biar pengunjung yang lain tidak bosan, jadi mari kita langsung saja pelajari.
Bacaan marhaban maulid nabi
Bacaan marhaban maulid nabi

YAAROBBI SHOLLI 'ALAA MUHAMMAD, YAAROBBI SHOLLI 'ALAIHI WASALLIM YAAROBBI BALIGHUL WASIILAH, YAAROBBI KHUSH SHOHU BILFADHIILAH YAAROBBI WARDHO A'NISHSHOHAABAH, YAAROBBI WARDHO A'NISSULALAH YAAROBBI WARDHO A'NILMASYAAYIKH, YAAROBBI FARHAM WAALIDIINAA YAAROBBI WARHAMNAA JAMII'AA, YAAROBBIWARHAMKULLA MUSLIM YAAROBBI WAGHFIRLIKULLIMUDNIB, YAAROBBI LATAQTHO' ROJAANAA YAAROBBI YAASAAMI'DU'AANAA, YAAROBBI BALLIGHNAA NAZUURUH YAAROBBI TAFSYAANAABILNUURIH, YAAROBBI HIFZHOONAK WA AMALIK YAAROBBI WASKINNAA JINAANAK, YAAROBBI AJIRNAA MIN'ADZAABIK YAAROBBI WARZUKNAA SYAHAADAH, YAAROBBI HITNAA BISSA'AADAH YAAROBBI YAAROBBI WASHLIH KULLAMUSHLIH, YAAROBBI WAKFIKULLAMUDZII YAAROBBI NAKHTIM BILMUSAFFAH, YAAROBBI SHOLLI 'ALAIHI WASALLIM
Bacaan marhaban maulid
Bacaan marhaban
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM ABBTADII UL IMLAA ABISMIDZAATIL A'LIYYAH, MUSTADIRRONGFAYDHOL BARKAATI A'LAA MAA ANAALAHU WA AWLAAH, WA UTSANNII BIHAMDIMMAWAA RIDUHU SAA IGHOTUN HANIYYAH, MUMTATHI AMMINAASYUKRIL JAMIILI MATHOOYAAH, WA USHOLLII WA USALLIMU ALANNUURILMAUSHUU FIBITTAQODDU MIWAL AWWALIYYAH, ALMUNATAQILI FIIL GHURORIL KARIIMATA WALJIBAAH, WASTAM NIHULLOHATA A'ALARIDHOWAA NAYYAKHUSHUL 'ITROTATHOO HIROTANNABAWIYYAH, WAYA'UMMUSHOHAA BATAWAL ATBAA AWAMAWWAALAAH, WA ASTAJDIIHI HIDAAYATALLISULUW KISSUBULIL WADHIHTIL JALIYYAH, WAHIFDHOMMINAL GHOWAA YATI FIIKHITHOTHIL KHOTHO I WAKHUTHOOH, WA ANSYURUMING QISHOTIL MAULIDINNABAWIYYI BURUUDAN HISAA NAN ABQORIYYAH, NAADZIMAMINANNASABISH SHURII FI 'IQDATTAHALLAL MASAAMI 'UBIKHULAAH, WASTAGIINU BIHAULILLAAHI TA A'AALAA WAQUWWATIHIL QOWIYYAH, FAINNAHU LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAABILLAAH
Bacaan marhaban maulid nabi dan ketika mencukur rambut bayi
Bacaan marhaban maulid
'ATTHIRILLAAHUMMA QOBROHULKARIIMI BI A'RFING SADZIYYIMMIN SHOLAATIW WATASLIIM, WALAMMAATAMMAMIN HAMLIHII SAHROONI A'LAA MASY HUURIL AQWAALIL MARWIYYAH, TUWUFFIYA BIL MADIINATIL MUNAWWAROTI ABUUHU 'ABDULLOOHI WAKAANA QODIJTAA ZABI AKHWAALIHI BANII ADIYYIMMINA THOO IFATINNAJAARIYYAH, WAMAKATSA FIIHIM SYAHRONG SAQIIMAYYU'AA NUUNA SUQMAHU WASYAKWAAH, WALAMMAA TAMMAMIN HAMLIHII A'LARROOJIHI TIS A'TU ASYHURI QOMARIYYAH, WA AANALIZZAMAANI AYYAN KHOLIYA ANHU SHODAAH, HADHORO UMMAHU LAILATAMAU LIDIHII AASIYATU WAMAR YAMU FII NISWATIMMINAL HAZHIIROTILQUD SIYYAH, WA AKHODAHAAL MAKHOO DHU FAWA LADATHU SHOLLALLOOHU A'LAIHI WASALLAMA NUUROYYATALA ULA SANAAH
Mahalul Qiyam 1
Mahalul Qiyam 2
Mahalul Qiyam 3
Mahalul qyiam

MARHABAN YAA MARHABAN, MARHABAN JADDALHUSAINI MARHABAN YAA NABII SALAMUN ALAIKA, YAA ROSUUL SALAMUN ALAIKA YAA HABIIB SALAM ALAIKA, SHOLAWAA TULLOOH ALAIKA ASYROKOL BADRU ALAINAA, FAKH TAFATC MINHUL BUDUURU MISYLAHUS NIKMAA RO AINAA, QUTH THUYAA WAJHASSURUURI ANGTA SYAM SUN ANTABADRU, ANGTANUU RUNGFAUQONURI ANGTA IKSIIRUWWAGHOLII, ANGTAMISH BAAHUSH SHUDUURI YAA HABIIBII YAA MUHAMMADU, YAA A'RUUSAL KHOOFI QOINI YAA MU AYYAD YAA MUMAJJAD, YAA IMAA MAL QIBLATAINI MARRO AAWAJHAKA YAS A'D, YAAKARIIMALWALIDAINI HAUDHUKASH SHOOFIL MUBARROD, WIRDUNAA YAUMANNUSYUURI MAA RO AINAAL I'ISAHANNATC, BISSUROO ILLAA ILAIKA WALGHOMAA MAT QOD AZHOLLATC, WAL MALAA SHOLLUU ALAIKA WA ATAAKAL UUDUYABKII, WATADZALLALBAINA YADAIKA WASTAJAA ROTC YAA HABIIBII, I'NDAKAZH ZHOBYUNNUFUURU 'INDAMAA SYADUUL MAHAAMIL, WATANAA DAULIRROHIIL JI TUHUM WADDAM USAA IL, QULTUQIFLII YAA DAADALIILU HAL TUHAMMIL LII ROSAA IIL, AYYUHAA SYAAUQULJAZIILU NAHWAHAA TIIKALMANAAZZIL, BIL A'SIYYI WALBUKUURI KULLUMANG FIL KAUNI HAAMUU, FIIKAYAA BAAHIIL JABIINI WALAHUM FIIKAGHOROMUN, WAASY TIYAA QUWWAHANIINUN FIIMA 'AANIIKAL ANAAMU, QODTABBADATC HAA IRIINA ANGTA LIRRUSULI JITAAMU, ANGTALIL MAULAA SYAKUURU 'ANDUKALMISKIINUYARJUU, FADHLAKA JAMMAL GHOFIIRU FIIKA QOD AHSANTU ZHONNII, YAA BASYIIRU YAA NADZIIRU FA AGHIYATSII YAA MALAADZII, FII MULIMMAATIL UMUURI SA A'DA 'ABDURRUTTAJALL, FALAKAL WASHFUL HASIINU LAYSA AZKAA MINGKAA ASHLAN, QOTHUYAA JADDAL HUSAINI FA'ALAIKALLOOHUSHOLLAA, DA IMAAN THUULADUHUURI YAA WALIYYAAL HASANAATI, YAAROFII'ADDAROJAATI KAFFIR ANNIDDUNUUBA, WAGHFIR 'ANNISSAYYI'AATI ANGTAGHOFFAARUL KHOTHOOYAA, WADDUNUUBIL MUUBIQOOTI ANGTASATTAARUL MASAAWII, WAMUQIILUL A'SAROOTSI AALIMUSSIRRIWA AKHFAA, MUSTAJIIBUDDA A'WAATI ROBBIFAARHAMNAA JAMII AA, BIJAMI'ISH SHOOLAHAATI WASHOLATULLOOHI TAGHSYAA, 'ADDATAHRIIRISSUTHUURI AHMADAL HAADII MUHAMMAD, SHOOHIBAAWAJ HILMUNIIRI
Marhaban
Marhaban
WAMUHAYYAKKASY SYAMSI MINGKA MUDHII U'ASFAROTC ANHULAILATUN GHOROO'U, LAILATULMALAULIDILLADZII KAANALIDDIIN SURUURUBBIYAUMIHII WAZDIHAA'U, YAUMANAALATC BIWADH'IHIBNATU WAHABIMMINGFA KHOORIMMAA LAM TANALHUNNISAA U, WA AATATC QOUMAHAA BIAFDHOLA MIMMAA HAMALATC QOBLU MARYAMUL'ADROO'U, MAULIDUKA NA MINHU FI THOOLI'ILKUFRI WABAALUN ALAIHIM WAWABAA'U, WATAWALACT BUSYROL HAWAATIFI ANGQODWULIDAL MUSHTHOFAA WAHAQQOLHANAA'U, HAADZAA WAQODIS TAHSANALQIYAAMA INGDADZIKRI MAULIDIHISY SYARIFI A'IMMATUDZ DZAURI WAAYATIWWARO WIYYAH, FATHUY BAALIMANG KAANATA'AZDIIMUHU SHOLLALLOOHU 'ALAIHIWASALLAMAGHOOYATAMAROO MIHII WAMARMAAHU.
Lafadz bacaan marhaban
Lafadz bacaan marhaban
WABAROZA SHOLLALLOOHU 'ALAIHI WASALLAMA WAA DHIAYYADAIHI 'ALAL ARDHI ROOFI 'ARRO SAHUU ILASSAMAA IL'ALIYYAH, MUUMIYAB BIDZAALIKARROF 'ILLAA SUUDADI HII WA 'ULAAH, WAMUSYIIRON ILAA RIF ATI QOQRIHII 'ALAA SAA IRIL BARIYYAH, WA ANNAHUL HABIIBULLADZII HASUNATC THIBAA 'UHU WASAJAA YAAH, WADA'UTC UMMUHU ABDALMUTH THULIBI WAHUWA YATHUU FABIHAA TIIKAL BANIYYAH, FA AQBALA MUSRI AWWANAZDORO ILAIHI WABALAGHOMINASSUKURUURI MUNAAH, WA ADKHOLAHUL KA'BATALGHORROO AWAQOO MAYAD 'UUBIKHULUUUSHINNIYYAH, WAYASY KURULLOOHUTA'AALAA 'ALAA MAAMANNABBIHII ALAIHI WA A'THOOH, WAWULIDA SHOLLALLOOHU 'ALAIHI WASALLAMA NAZDII FAMMAKHOTUU NAMMAQTHUU 'ASSURRI BYADIL QUD ROTIL ILAAHIYYAH, THOYYIBAN DAHIINAMMAK HUULATAB BIKUHLIL'INAA NATI 'AINAAH, WAAQIILA KHOTANAHU JADDUHUU BA'DASAB'I LING SAWIYYAH, WA AULAMA WA ATH 'AMA WASAMMAA HUMUHAMMADAW WA AKROMA MATS WAAH.
Lafadz bacaan marhaban maulid nabi 1
Lafadz bacaan marhaban maulid nabi 2
Lafadz bacaan marhaban maulid nabi

ATHTHIRIL LAAHUMMA QOBROHUL KARIIMI BI'UR FINGSADIYYIM MING SHOLLATIW WATASLIIM, WAKAANA SHOLLALLOOHU ALAIHI WASALLAMA SYADI DAL HAYAA IWATTAWAA DHU' YAKH SHIFA NA'LAHU WAYAR QO'U SYAUBAHU WAYAHLUBU SYAA TAHUU WAYASIIRU FIKHID MATI AH LIHII BISIIROTING SARIYYAH, WAYUHIBBULFAQOROO A WALSAA KIINA WAYAH LISU MA'AHUMWAYA'UUDUMAR DHOO HUM WAYUSAYYI'U JANAAIZAHUM WALAAYAHQIRU FAQIIRON ADQO 'AHULFAQRUWA ASYWAAH, WAYAQBALULMA 'ADZIROTA WALA YUQOO BILU AHADAN BIMAA YUKROHU WAYAM SYII MA 'ALARMALATI WADZA WIL 'UBUUDIYYAH, WALAA YAHAABULMULUUKA WAUAGH DHOBULILLAHI TA'ALAA WAYAR DHOO LIRI DHOOH, WAYAMSYII KHOLDA ASHHAA BIHIIWAYAQUULU KHOLLUU ZHOHRII, LILMALAA IKATIRRUUHAA NIYYAH, WAYARKABULBA' IIRO WALFASA WALBAGHLATA WAHIMAA ROBBA'DHULMULUUKI ILAIHI AHDAAH, WAYA'SHIBU ALAA BATH NIHIL HAROMINALJUU I WAQOD UUTIYA MAFAA TIIHAL KHOZAA INIILARDHIYYAH, WAROO WADATHUL JIBAALU BI ANGTAKUU NALAHU DZAHABANG FA ABAAH, WAKAANA SHOLLALLOOHU ALAIHI WASALLAMA YUQILLULLAGH WAWAYABDA UMAN LAQIYAHU BISALAAM, WAYUTHIILSH SHOLAATA WAYAQ SHURULKHUTHOBA ALKHUMU I'YYAH, WAYATAA ALLAFU AHLASH SHAROFI WAYUKRMU AH LALFADHLI WAYAMZAHU WALAYAQUULU ILLAA HAQQOYYUHIBBUHULLOOHU TA 'ALAALAA WAYAR DHOOH, WAHAANAA WAQOFA BINAA JAWAA DULMAQOO LI 'ANITH THIROO DIFIL HALBATIL BAYAANIYYAH, WALAGHO DHOO 'INUL IMLAA IFII FADAA FIDIL II DHOOHI HUNGTAHAAH.

Bacaan marhaban sudah selesai selanjutnya dilanjutkan dengan membaca doa.
Doa
Doa
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM ALLOHUMMAJ 'ALNAA YAAMAULANAA LI AALAA IKA DZAAKIRIIN, WALINAGH MAAIKA SYAAKIRIN, WA ALAA QODHOO IKA WABALAA IKA WAQODA RIKA MINASH SHOOBIRINA MINALHALAALI MAZUU QIINA WA A'NIL HAROOMI MA'SHUUMIIN, WAFIL JINAA NI MUNA 'IMIIN, WA'ANINNIIROO NIMUBA'IDIIN, WA ILAA WAJHIKA WAWAJHINABIYYIKA SAYYIDINAA WAMAULAANAA MUHAMMADING SHOLLILLAHUM MA'ALAIHI WASALLIM YAAROBBI NAATHIRII NA MUTAMATTI II'NARUDDANAALLOOHUMMALAIKA MARODDANG JAMIILANG TSALATSAW WALAA TAJ A'LILLOOHUMMASY SYAITHOONI ALAINAA FII SAAIRILHAALATI WALAA IIDALMAMAATC, WALAQOBLAHUU WALAA BA'DAHU KAIDAWWALAA SABILAW ATSIBNALLOHUM MA 'ALAA QIROO ATINAA HAA DZIHII WAGHOIRI HAA TSA WAABANGJAZIILAW WA AJROMINGKA ADHIIMAW WATAQOBBAL HAMINNAA BIFADH LIKA WAKARO MIKA QOBUULAN HASANAN HAMIILANJALIILAN IJ A'LILLOOHUMMA YAA MAULAANA TSAAWAA BA MAA QORO NAA HUWAKABBAR NAA HUWA HALLALNAA HUZI YAA DATANG FII SYARONNABIYYIL AKROMI SHOLLALLOOHU ALAIHI WASALLAM.

Ok selamat mempelajari bacaan marhaban maulid nabi dan ketika mencukur rambut bayi.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Bacaan Marhaban | Al-Barzanji Maulid Nabi Dan Ketika Cukur Rambut Bayi